آیا میدانید؟ خط سفید می خواهد شما را به پاسخ پرسش هایتان نزدیکتر کند

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: خصوصیات موتور کرکره برقی

پیام شما

سه ضربدر ده چند می شود؟