سوال:
ایا این جمله درست است؟
The cat wich I saw was very fat.