با سلام
فرق مصدر در زبان فارسی با زبان انگلیسی تو جمله ها چیست؟
با تشکر