یکی از مزیتهای پرینترهای سه بعدی آن است که هر لایه مدل بصورت مستقل و در یک مرحله پرینت می شود و هر لایه بر روی لایه پائینی خود ساخته می شود. در مواقعی مشاهده می شود که سطح پرینت شده صاف و یکدست نمی باشد.چه عواملی موجب این مشکل می گردد؟ علت بروز این مشکل آن است که نازل با لایه زیرین خود در تماس بوده و به آن برخورد می نماید و یا نرخ تزریق به درستی تنظیم نشده است و مواد زیادی تزریق می گردد. پرینت سه بعدی