خط سفید


هیئت علمی
back
با هیئت علمی گروه آموزشی خط سفید در ارتباط باشید


پادکست های آموزشی

دریافت فایل صوتی و متن پادکست
فروشگاه اینترنتی خط سفید
محصولات خط سفید را بصورت اینترنتی
سفارش دهید
دانشنامه

مطالب آموزشی متنوع و مفید
بیانات مقام معظم رهبری back
11توصیه حضرت آیت الله خامنه ای
برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانیآموزش اصطلاحات و مکالمات روزمره
One Day , One Phrase
دانلود ویژه موبایل و تبلت

محصولات آموزش زبان انگلیسی
برای موبایل و تبلت


IJLAL

International Journal of Languageand Applied Linguistics - IJLAL
بیشتر بخوانید ، بیشتر بدانید
معرفی محصولات

جمـــلات شرطی

جملات شرطی جملاتی هستند كه انجام كاری را مشروط به انجام كار دیگری می كنند. مانند " اگــــر درس بخوانی، قبول می شوی ". بطوری كه در این مثال ملاحظه می شود قبول شدن مشـــــــروط به درس خواندن می باشد.

هر جمله شرطی از دو قسمت تشكیل می شود: 1- قضیه ی شرطی 2- جواب شرط

قضیه ی شرطی بخشی از جمله است كه همراه if بكار می رود و مطلبی بطور مشـــروط در آن عنوان می شود.

جواب شرط بخشی از جمله ی شرطی است كه در پاسخ جمله ی شرطی ایراد می شود.


انواع جمـــــلات شرطی

جملات شرطی به سه دسته تقسیم می شوند :

1. جملات شرطی دسته ی اول ( آینده ی ممكن )

2. جملات شرطی دسته ی دوم ( حال غیر واقعی )

3. جملات شرطی دسته سوم ( گذشته ی غیر ممكن )


جملات شرطی دسته ی اول ( آینده ی ممكن )

در این دسته از جملات شرطی كه بر زمان حال و آینده دلالت دارند، احتمال انجام و یا عدم انجام كار به یك اندازه ی مساوی است. در این نوع از جملات شرطی قضیه شرطی با زمان حال ساده و جواب شرط با زمان آینده ساده ساخته می شود.

زمان آینده ی ساده , زمان حال ساده If

مثال: If you go there , you will see him.

جملات شرطی نوع اول به زمان آينده مربوط مي شوند. اگر اتفاق مورد نظر ما در بند شرطی اتفاق بيافتد يا چنين موقعيتی وجود داشته باشد، اتفاقی که در بند نتيجه بيان شده است، اتفاق خواهد افتاد. در واقع، ما مطمئن نيستيم که چنين اتفاقی پيش خواهد آمد يا نه، ولی اين نوع از جملات شرطی نسبتاً واقع گرايانه هستند، يعنی احتمال وقوع چنين اتفاقی وجود دارد. به مثال زير توجه کنيد:

If John has the money, he'll buy a Ferrari.

"اگر جان به اندازه کافی پول داشته باشد، يک ماشين فراری مي خرد."

توضيح: کسی که اين جمله را گفته است، جان را خوب مي شناسد و مي داند که جان ماشين فراری را دوست دارد و درآمدش هم بد نيست. پس به محض اينکه پول کافی داشته باشد، يک ماشين فراری خواهد خريد.


تذكر1 : در جملات شرطی قضیه ی شرطی بوسیله ی كاما (,) از جواب ( نتیجه ) شرط مجزا می شود.

تذكر2 : در جملات شرطی می توان جای دو قسمت را جابجا كرد یعنی جواب ( نتیجه ) شرط را در اول جمله و قضیه ی شرطی را بعد از آن بكار برد كه در این حالت به كاما نیازی نیست.

You will see him if you go there.

تذكر3 : در جملات شرطی دسته ی اول می توان بجای will از افعال ناقص can-may-should و استفاده كرد.


چند نمونه سوال: زیر گزینه ی درست خط بكشید.


1. If you don’t practice , you ……………. learn English.

a. can                      b. won’t                  c. will                          d. may


2. If he ……………. hard , he will get a good mark.

a. study          b. studied          c. studies                     d. will study


جملات شرطی دسته ی دوم ( حال غیر واقعی )


در این دسته از جملات شــرطی كه مجازأ بر زمان گذشته و واقعأ بر زمان حال و آینده دلالت دارند، احتمال عدم وقوع فعل بیشتر از احتمال وقوع آن است. در این گونه از جملات قضیه ی شرطی با زمان گذشته ی ســـــاده و جواب شــــــرط ( نتیجه ی شرط ) با زمـــــان آینده در گذشته ی ســــــاده ( شكل ساده ی فعل + would ) ساخته می شود.

زمان آینده در گذشته ی ساده , زمان گذشته ی ساده If

مثال: If you went there , you would see him.

جملات شرطی نوع دوم به زمان حال مربوط مي شوند. وضعيتی که در بند شرطی بيان شده است در حال حاضر وجود ندارد. اگر اين وضعيت وجود داشت اتفاقی که در بند نتيجه بيان شده است مي توانست اتفاق بيافتد. ما واقعا انتظار نداريم که شرايطی که وجود دارد تغيير کند، فقط تصور مي کنيم که اگر اين وضعيت وجود داشت چه اتفاقی مي توانست بيافتد يا چه کاری ميتوانستيم انجام دهيم. جمله زير را در نظر بگيريد:

If John had the money, he would buy a Ferrari.

"اگر جان به اندازه کافی پول داشت، يک ماشين فراری مي خريد."

توضيح: کسی که اين جمله را گفته است، جان را خوب مي شناسد و مي داند که جان ماشين فراری را دوست دارد ولی درآمدش خوب نيست. جان خيلی دوست داشت مي توانست يک فراری بخرد ولی به نظر نمي رسد که به اين زودي ها بتواند آنقدر پول داشته باشد که يک فراری برای خودش بخرد.


تذكر1 : در جمـلات شــرطی دستـه دوم می توان به جای would از افعـال ناقـص could-should-might نیز استفاده كرد.

تذكر2 : در ایـن نوع از جمـلات شـرطـی نیز می توان نتیـجـه ی شـرط را در ابتدای جمـله و قضیه ی شرطی را پس ار آن بكار برد كه در این صورت نیازی به كاما نخواهد بود.

You would see him if you went there.

تذكر3 : در جملات شرطی نوع دوم در قضیه ی شرطی فعل to be معمولأ برای تمام اشخاص were بكار می رود.

If I were a rich man , I could buy a new car.

If he were you , he wouldn’t go there.


چند نمونه سوال: گزینه ی درست را انتخاب كنید.


1. I would show them the picture if they …………… busy.

a. don’t                    b. didn’t                         c. aren’t                           d. weren’t


2. If they were here , I ……………. dinner for them.

a. will cook              b. cook                          c. would cook                 d. cooked


3. If Ali …………… you live here , he might come to see you.

a. knows                  b. knew                          c. will know                   d. would know


4.If I sold my car , I ……………. much money for it.

a. got                       b. get                              c. would get                   d. will get


5. If he …………. eat too much , he wouldn’t be so fat.

a. didn’t                  b. doesn’t                        c. wasn’t                        d. won’t


شكل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید.


1. If you weren’t in a hurry , I ……………….. ( show ) you the picture.

2. He could pass the exam if he ………………. ( try ) hard.

3. If I ……………. ( have ) a lot of money , I would help poor people.

4. What would happen if her mother ……………. ( be ) not in the kitchen ?

5. If they watched TV , they could …………….. ( see ) him in it.بستن

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه خط سفید از آخرین اخبار و جدیدترین محصولات خط سفید با خبر شوید

تماس با ما

با ما در ارتباط مستقیم باشید
Mobile: 0910 500 8424
E-Mail: it.khatesefid@gmail.com

همکاری با ما

همکاری در زمینه تالیف، طراحی ، برنامه نویسی و نمایندگی فروش
شما اینجا هستید: صفحه اصلی فارسی سرگرمی جـمـــلات شــرطی